【G教在线】2021年考研英语VIP李云团队黄皮书配套密训系列课程

  • 资料说明
  • 该资料为G教在线2021年考研英语VIP李云团队黄皮书配套密训系列课程资料,资料大小为254.21GB。特别说明:资源易和谐,如下载遇链接失效,请联系管理员处理!!
  • 资料目录

2021G教在线VIP李云团队(即黄皮书配套密训系列课程)
┣━━黄皮书配套讲义
┃    ┣━━大纲21考研大纲变动一览
┃    ┃    ┣━━《学霸刷题笔记》关于大纲新增部分的补充.pdf
┃    ┃    ┣━━2021考研数学大纲变动一览.pdf
┃    ┃    ┣━━2021考研数学大纲解析-直播讲解讲义.pdf
┃    ┃    ┣━━2021考研英语大纲变动一览.pdf
┃    ┃    ┗━━2021考研政治大纲新增知识点及预测20题.pdf
┃    ┣━━1016 讲义
┃    ┃    ┣━━大纲21考研大纲变动一览
┃    ┃    ┃    ┣━━《学霸刷题笔记》关于大纲新增部分的补充.pdf-2020-10-16-15-36-12-123.pdf
┃    ┃    ┃    ┣━━2021考研数学大纲变动一览.pdf-2020-10-16-15-36-12-151.pdf
┃    ┃    ┃    ┣━━2021考研数学大纲解析-直播讲解讲义.pdf-2020-10-16-15-36-12-182.pdf
┃    ┃    ┃    ┣━━2021考研英语大纲变动一览.pdf-2020-10-16-15-36-12-214.pdf
┃    ┃    ┃    ┣━━2021考研政治大纲新增知识点及预测20题.pdf-2020-10-16-15-36-12-274.pdf
┃    ┃    ┃    ┗━━2021考研政治大纲新增知识点及预测20题(1).pdf-2020-10-16-15-36-12-244.pdf
┃    ┃    ┣━━讲义-旧版阅读基础班
┃    ┃    ┃    ┣━━讲义-2005年text1-21考研英语阅读基础超精讲.pdf-2020-10-16-15-36-14-810.pdf
┃    ┃    ┃    ┣━━讲义-2005年text2-21考研英语阅读基础超精讲.pdf-2020-10-16-15-36-14-872.pdf
┃    ┃    ┃    ┣━━讲义-2005年text3-21考研英语阅读基础超精讲.pdf-2020-10-16-15-36-14-902.pdf
┃    ┃    ┃    ┣━━讲义-2005年text4-21考研英语阅读基础超精讲.pdf-2020-10-16-15-36-14-964.pdf
┃    ┃    ┃    ┣━━讲义-2006年text1-21考研英语阅读基础超精讲.pdf-2020-10-16-15-36-15-026.pdf
┃    ┃    ┃    ┣━━讲义-2006年text2-21考研英语阅读基础超精讲.pdf-2020-10-16-15-36-15-057.pdf
┃    ┃    ┃    ┣━━讲义-2006年text3-21考研英语阅读基础超精讲.pdf-2020-10-16-15-36-15-150.pdf
┃    ┃    ┃    ┣━━讲义-2006年text4-21考研英语阅读基础超精讲.pdf-2020-10-16-15-36-15-181.pdf
┃    ┃    ┃    ┣━━讲义-2007年text1-21考研英语阅读基础超精讲.pdf-2020-10-16-15-36-15-273.pdf
┃    ┃    ┃    ┣━━讲义-2007年text2-21考研英语阅读基础超精讲.pdf-2020-10-16-15-36-15-335.pdf
┃    ┃    ┃    ┣━━讲义-2007年text3-21考研英语阅读基础超精讲.pdf-2020-10-16-15-36-15-366.pdf
┃    ┃    ┃    ┣━━讲义-2007年text4-21考研英语阅读基础超精讲.pdf-2020-10-16-15-36-15-428.pdf
┃    ┃    ┃    ┣━━讲义-2008年text1-21考研英语阅读基础超精讲.pdf-2020-10-16-15-36-15-490.pdf
┃    ┃    ┃    ┣━━讲义-2008年text2-21考研英语阅读基础超精讲.pdf-2020-10-16-15-36-15-583.pdf
┃    ┃    ┃    ┣━━讲义-2008年text3-21考研英语阅读基础超精讲.pdf-2020-10-16-15-36-15-614.pdf
┃    ┃    ┃    ┣━━讲义-2008年text4-21考研英语阅读基础超精讲.pdf-2020-10-16-15-36-15-675.pdf
┃    ┃    ┃    ┗━━阅读基础超精讲-课程讲义.zip
┃    ┃    ┣━━讲义-新版阅读基础班
┃    ┃    ┃    ┣━━2021考研英语阅读基础超精讲 2005 Text1.pdf-2020-10-16-15-36-15-706.pdf
┃    ┃    ┃    ┣━━2021考研英语阅读基础超精讲 2005 Text2.pdf-2020-10-16-15-36-15-737.pdf
┃    ┃    ┃    ┣━━2021考研英语阅读基础超精讲 2005 Text3.pdf-2020-10-16-15-36-15-830.pdf
┃    ┃    ┃    ┣━━2021考研英语阅读基础超精讲 2005 Text4.pdf-2020-10-16-15-36-15-892.pdf
┃    ┃    ┃    ┣━━2021考研英语阅读基础超精讲 2006 Text1.pdf-2020-10-16-15-36-15-923.pdf
┃    ┃    ┃    ┣━━2021考研英语阅读基础超精讲 2006 Text2.pdf-2020-10-16-15-36-15-954.pdf
┃    ┃    ┃    ┣━━2021考研英语阅读基础超精讲 2006 Text3.pdf-2020-10-16-15-36-15-985.pdf
┃    ┃    ┃    ┣━━2021考研英语阅读基础超精讲 2006 Text4.pdf-2020-10-16-15-36-16-046.pdf
┃    ┃    ┃    ┣━━2021考研英语阅读基础超精讲 2007 Text1.pdf-2020-10-16-15-36-16-077.pdf
┃    ┃    ┃    ┣━━2021考研英语阅读基础超精讲 2007 Text2.pdf-2020-10-16-15-36-16-108.pdf
┃    ┃    ┃    ┣━━2021考研英语阅读基础超精讲 2007 Text4.pdf-2020-10-16-15-36-16-139.pdf
┃    ┃    ┃    ┣━━2021考研英语阅读基础超精讲 2008 Text1.pdf-2020-10-16-15-36-16-202.pdf
┃    ┃    ┃    ┣━━2021考研英语阅读基础超精讲 2008 Text2.pdf-2020-10-16-15-36-16-232.pdf
┃    ┃    ┃    ┣━━2021考研英语阅读基础超精讲 2008 Text3.pdf-2020-10-16-15-36-16-264.pdf
┃    ┃    ┃    ┣━━2021考研英语阅读基础超精讲 2008 Text4.pdf-2020-10-16-15-36-16-294.pdf
┃    ┃    ┃    ┗━━2021考研英语阅读基础超精讲 2009 Text1-4.pdf-2020-10-16-15-36-16-356.pdf
┃    ┃    ┣━━讲义核心短语及经典搭配
┃    ┃    ┃    ┣━━核心短语及经典搭配 2005text01-04.pdf-2020-10-16-15-36-12-310.pdf
┃    ┃    ┃    ┣━━核心短语及经典搭配 2006text01-04.pdf-2020-10-16-15-36-12-367.pdf
┃    ┃    ┃    ┣━━核心短语及经典搭配 2007text01-04.pdf-2020-10-16-15-36-12-398.pdf
┃    ┃    ┃    ┣━━核心短语及经典搭配 2008text01-04.pdf-2020-10-16-15-36-12-460.pdf
┃    ┃    ┃    ┣━━核心短语及经典搭配 2009text01-04.pdf-2020-10-16-15-36-12-522.pdf
┃    ┃    ┃    ┣━━核心短语及经典搭配 英二 2005-2020.pdf-2020-10-16-15-36-12-553.pdf
┃    ┃    ┃    ┣━━核心短语及经典搭配 英二 2010-2015.pdf-2020-10-16-15-36-12-584.pdf
┃    ┃    ┃    ┣━━核心短语及经典搭配 英二 2010text01-04.pdf-2020-10-16-15-36-12-645.pdf
┃    ┃    ┃    ┣━━核心短语及经典搭配 英二 2011text01-04.pdf-2020-10-16-15-36-12-676.pdf
┃    ┃    ┃    ┣━━核心短语及经典搭配 英二 2012 text01-04.pdf-2020-10-16-15-36-12-707.pdf
┃    ┃    ┃    ┣━━核心短语及经典搭配 英二 2013 text01-04.pdf-2020-10-16-15-36-12-738.pdf
┃    ┃    ┃    ┣━━核心短语及经典搭配 英二 2014 text01-04.pdf-2020-10-16-15-36-12-800.pdf
┃    ┃    ┃    ┣━━核心短语及经典搭配 英二 2015 text01-04.pdf-2020-10-16-15-36-12-862.pdf
┃    ┃    ┃    ┣━━核心短语及经典搭配 英二 2016 text01-04.pdf-2020-10-16-15-36-12-893.pdf
┃    ┃    ┃    ┣━━核心短语及经典搭配 英二 2016-2020.pdf-2020-10-16-15-36-12-955.pdf
┃    ┃    ┃    ┣━━核心短语及经典搭配 英二 2017 text01-04.pdf-2020-10-16-15-36-12-986.pdf
┃    ┃    ┃    ┣━━核心短语及经典搭配 英二 2018 text01-04.pdf-2020-10-16-15-36-13-047.pdf
┃    ┃    ┃    ┣━━核心短语及经典搭配 英二 2019 text01-04.pdf-2020-10-16-15-36-13-078.pdf
┃    ┃    ┃    ┣━━核心短语及经典搭配 英二 2020 text01-04.pdf-2020-10-16-15-36-13-109.pdf
┃    ┃    ┃    ┣━━核心短语及经典搭配 英一 2005-2020.pdf-2020-10-16-15-36-13-171.pdf
┃    ┃    ┃    ┣━━核心短语及经典搭配 英一 2010-2015.pdf-2020-10-16-15-36-13-202.pdf
┃    ┃    ┃    ┣━━核心短语及经典搭配 英一 2010text01-04.pdf-2020-10-16-15-36-13-264.pdf
┃    ┃    ┃    ┣━━核心短语及经典搭配 英一 2011text01-04.pdf-2020-10-16-15-36-13-296.pdf
┃    ┃    ┃    ┣━━核心短语及经典搭配 英一 2012text01-04.pdf-2020-10-16-15-36-13-326.pdf
┃    ┃    ┃    ┣━━核心短语及经典搭配 英一 2013 text01-04.pdf-2020-10-16-15-36-13-387.pdf
┃    ┃    ┃    ┣━━核心短语及经典搭配 英一 2014 text01-04.pdf-2020-10-16-15-36-13-490.pdf
┃    ┃    ┃    ┣━━核心短语及经典搭配 英一 2015 text01-04.pdf-2020-10-16-15-36-13-542.pdf
┃    ┃    ┃    ┣━━核心短语及经典搭配 英一 2016 text01-04.pdf-2020-10-16-15-36-13-573.pdf
┃    ┃    ┃    ┣━━核心短语及经典搭配 英一 2016-2020.pdf-2020-10-16-15-36-13-604.pdf
┃    ┃    ┃    ┣━━核心短语及经典搭配 英一 2017 text01-04.pdf-2020-10-16-15-36-13-666.pdf
┃    ┃    ┃    ┣━━核心短语及经典搭配 英一 2018 text01-04.pdf-2020-10-16-15-36-13-728.pdf
┃    ┃    ┃    ┣━━核心短语及经典搭配 英一 2019 text01-04.pdf-2020-10-16-15-36-13-758.pdf
┃    ┃    ┃    ┣━━核心短语及经典搭配 英一 2020 text01-04.pdf-2020-10-16-15-36-13-828.pdf
┃    ┃    ┃    ┗━━核心短语及经典搭配2005-2009.pdf-2020-10-16-15-36-13-882.pdf
┃    ┃    ┣━━讲义阅读强化班 英二
┃    ┃    ┃    ┣━━英二阅读强化解题班(10~16)讲义 2010 text1-4.pdf-2020-10-16-15-36-13-944.pdf
┃    ┃    ┃    ┣━━英二阅读强化解题班(10~16)讲义 2011 text1-4.pdf-2020-10-16-15-36-13-975.pdf
┃    ┃    ┃    ┣━━英二阅读强化解题班(10~16)讲义 2012 text1-4.pdf-2020-10-16-15-36-14-037.pdf
┃    ┃    ┃    ┣━━英二阅读强化解题班(10~16)讲义 2013 text1-4.pdf-2020-10-16-15-36-14-068.pdf
┃    ┃    ┃    ┣━━英二阅读强化解题班(10~16)讲义 2014 text1-4.pdf-2020-10-16-15-36-14-253.pdf
┃    ┃    ┃    ┣━━英二阅读强化解题班(10~16)讲义 2015 text1-4.pdf-2020-10-16-15-36-14-562.pdf
┃    ┃    ┃    ┣━━英二阅读强化解题班(10~16)讲义 2016 text1-4.pdf-2020-10-16-15-36-14-624.pdf
┃    ┃    ┃    ┗━━英二阅读强化解题班(10~16)讲义 解题技巧.pdf-2020-10-16-15-36-14-686.pdf
┃    ┃    ┗━━真题考研英语真题电子版
┃    ┃          ┣━━考研英语二历年真题 01-20年.zip
┃    ┃          ┗━━考研英语一历年真题 99-20年.zip
┃    ┣━━讲义-翻译超新星
┃    ┃    ┣━━考研英语翻译高分突破 课程讲义-英二真题.pdf
┃    ┃    ┗━━考研英语翻译高分突破 课程讲义-综述及技巧(英一、二通用).pdf
┃    ┣━━讲义-高分技巧
┃    ┃    ┣━━配套讲义-翻译-考研英语各题型解题技巧.pdf
┃    ┃    ┣━━配套讲义-完形填空-考研英语各题型解题技巧.pdf
┃    ┃    ┣━━配套讲义-小作文-考研英语各题型解题技巧.pdf
┃    ┃    ┣━━配套讲义-新题型-考研英语各题型解题技巧.pdf
┃    ┃    ┗━━配套讲义-阅读-考研英语各题型解题技巧.pdf
┃    ┣━━讲义-决战新题型
┃    ┃    ┣━━英二-21考研英语决战新题型 课程讲义.pdf
┃    ┃    ┗━━英一-21考研英语决战新题型 课程讲义.pdf
┃    ┣━━讲义-完形填坑
┃    ┃    ┗━━2021考研英语完形填坑 课程讲义.pdf
┃    ┣━━讲义-写作高分突破
┃    ┃    ┣━━小作文-告示] 考研英语写作高分突破(妙笔生花)课程讲义.pdf
┃    ┃    ┣━━小作文-建议信] 考研英语写作高分突破(妙笔生花)课程讲义.pdf
┃    ┃    ┣━━小作文-介绍信] 考研英语写作高分突破(妙笔生花)课程讲义.pdf
┃    ┃    ┣━━小作文-其它信] 考研英语写作高分突破(妙笔生花)课程讲义.pdf
┃    ┃    ┣━━小作文-推荐信] 考研英语写作高分突破(妙笔生花)课程讲义.pdf
┃    ┃    ┣━━小作文-邀请信] 考研英语写作高分突破(妙笔生花)课程讲义.pdf
┃    ┃    ┣━━英二大作文①-动态图] 考研英语写作高分突破(妙笔生花)课程讲义.pdf
┃    ┃    ┣━━英一大作文①-人生哲理类] 考研英语写作高分突破(妙笔生花)课程讲义.pdf
┃    ┃    ┗━━英一大作文②-社会现象类] 考研英语写作高分突破(妙笔生花)课程讲义.pdf
┃    ┣━━讲义-新大纲冲刺定制班
┃    ┃    ┗━━2021考研英语大纲新增词汇考点精讲 课程讲义.pdf
┃    ┗━━讲义-阅读冲刺高分
┃          ┣━━英二阅读冲刺高分班(17~19)讲义 2017 text1-4.pdf
┃          ┣━━英二阅读冲刺高分班(17~20)讲义 2018 text1-4.pdf
┃          ┣━━英二阅读冲刺高分班(17~20)讲义 2019 text1-4.pdf
┃          ┣━━英一阅读冲刺高分班(17~19)讲义 2017 text1-4.pdf
┃          ┣━━英一阅读冲刺高分班(17~20)讲义 2018 text1-4.pdf
┃          ┗━━英一阅读冲刺高分班(17~20)讲义 2019 text1-4.pdf
┣━━考研英语阅读基础精讲(2005-2007)
┃    ┣━━2005-Text 1(1).mp4
┃    ┣━━2005-Text 1(2).mp4
┃    ┣━━2005-Text 1(3).mp4
┃    ┣━━2005-Text 1(4).mp4
┃    ┣━━2005-Text 1(5).mp4
┃    ┣━━2005-Text 1(6).mp4
┃    ┣━━2005-Text 2(1).mp4
┃    ┣━━2005-Text 2(2).mp4
┃    ┣━━2005-Text 2(3).mp4
┃    ┣━━2005-Text 2(4).mp4
┃    ┣━━2005-Text 3(1).mp4
┃    ┣━━2005-Text 3(2).mp4
┃    ┣━━2005-Text 3(3).mp4
┃    ┣━━2005-Text 4(1).mp4
┃    ┣━━2005-Text 4(2).mp4
┃    ┣━━2005-Text 4(3).mp4
┃    ┣━━2006-Text1(1).mp4
┃    ┣━━2006-Text1(2).mp4
┃    ┣━━2006-Text1(3).mp4
┃    ┣━━2006-Text2(1).mp4
┃    ┣━━2006-Text2(2).mp4
┃    ┣━━2006-Text2(3).mp4
┃    ┣━━2006-Text3(1).mp4
┃    ┣━━2006-Text3(2).mp4
┃    ┣━━2006-Text3(3).mp4
┃    ┣━━2006-Text4(1).mp4
┃    ┣━━2006-Text4(2).mp4
┃    ┣━━2006-Text4(3).mp4
┃    ┣━━2007-Text1(1).mp4
┃    ┣━━2007-Text1(2).mp4
┃    ┣━━2007-Text1(3).mp4
┃    ┣━━2007-Text2(1).mp4
┃    ┣━━2007-Text2(2).mp4
┃    ┣━━2007-Text2(3).mp4
┃    ┣━━2007-Text3(1).mp4
┃    ┣━━2007-Text3(2).mp4
┃    ┣━━2007-Text3(3).mp4
┃    ┣━━2007-Text4(1).mp4
┃    ┣━━2007-Text4(2).mp4
┃    ┣━━2007-Text4(3).mp4
┃    ┣━━2008-Text1(1).mp4
┃    ┣━━2008-Text1(2).mp4
┃    ┣━━2008-Text1(3).mp4
┃    ┣━━2008-Text2(1).mp4
┃    ┣━━2008-Text2(2).mp4
┃    ┣━━2008-Text2(3).mp4
┃    ┣━━2008-Text3(1).mp4
┃    ┣━━2008-Text3(2).mp4
┃    ┣━━2008-Text4(2) .mp4
┃    ┣━━2008-Text4(2).mp4
┃    ┣━━2009-Text1(1).mp4
┃    ┣━━2009-Text1(2).mp4
┃    ┣━━2009-Text1(3).mp4
┃    ┣━━2009-Text2(1).mp4
┃    ┣━━2009-Text2(2).mp4
┃    ┣━━2009-Text3(1).mp4
┃    ┣━━2009-Text3(2).mp4
┃    ┗━━2009-Text3(3).mp4
┣━━历年真题核心短语及经典搭配(英一)
┃    ┣━━英二核心短语(10-20)
┃    ┃    ┣━━英二短语2010T1 (加水印).mp4
┃    ┃    ┣━━英二短语2010T2 (加水印).mp4
┃    ┃    ┣━━英二短语2010T3 (加水印).mp4
┃    ┃    ┣━━英二短语2010T4上 (加水印).mp4
┃    ┃    ┣━━英二短语2010T4下 (加水印).mp4
┃    ┃    ┣━━英二短语2011T1 (加水印).mp4
┃    ┃    ┣━━英二短语2011T2 (加水印).mp4
┃    ┃    ┣━━英二短语2011T3 (加水印).mp4
┃    ┃    ┣━━英二短语2011T4 (加水印).mp4
┃    ┃    ┣━━英二短语2012T1 (加水印).mp4
┃    ┃    ┣━━英二短语2012T2 (加水印).mp4
┃    ┃    ┣━━英二短语2012T3 (加水印).mp4
┃    ┃    ┣━━英二短语2012T4 (加水印).mp4
┃    ┃    ┣━━英二短语2013T1 (加水印).mp4
┃    ┃    ┣━━英二短语2013T2 (加水印).mp4
┃    ┃    ┣━━英二短语2013T3 (加水印).mp4
┃    ┃    ┣━━英二短语2013T4 (加水印).mp4
┃    ┃    ┣━━英二短语2014T1 (加水印).mp4
┃    ┃    ┣━━英二短语2014T2 (加水印).mp4
┃    ┃    ┣━━英二短语2014T3 (加水印).mp4
┃    ┃    ┣━━英二短语2014T4 (加水印).mp4
┃    ┃    ┣━━英二短语2015T1 (加水印).mp4
┃    ┃    ┣━━英二短语2015T2 (加水印).mp4
┃    ┃    ┣━━英二短语2015T3 (加水印).mp4
┃    ┃    ┣━━英二短语2015T4 (加水印).mp4
┃    ┃    ┣━━英二短语2016T1.mp4
┃    ┃    ┣━━英二短语2016T2.mp4
┃    ┃    ┣━━英二短语2016T3.mp4
┃    ┃    ┣━━英二短语2016T4.mp4
┃    ┃    ┣━━英二短语2017T1.mp4
┃    ┃    ┣━━英二短语2017T2.mp4
┃    ┃    ┣━━英二短语2017T3.mp4
┃    ┃    ┣━━英二短语2017T4.mp4
┃    ┃    ┣━━英二短语2018T1.mp4
┃    ┃    ┣━━英二短语2018T3.mp4
┃    ┃    ┣━━英二短语2018T4.mp4
┃    ┃    ┣━━英二短语2019T1.mp4
┃    ┃    ┣━━英二短语2019T2.mp4
┃    ┃    ┣━━英二短语2019T3.mp4
┃    ┃    ┣━━英二短语2019T4.mp4
┃    ┃    ┣━━英二短语2020T1.mp4
┃    ┃    ┣━━英二短语2020T2.mp4
┃    ┃    ┣━━英二短语2020T3.mp4
┃    ┃    ┗━━英二短语2020T4.mp4
┃    ┣━━英一核心短语(10-20)
┃    ┃    ┣━━44核心短语2010T1上.mp4
┃    ┃    ┣━━45核心短语2010T1下.mp4
┃    ┃    ┣━━46核心短语2010T2.mp4
┃    ┃    ┣━━47核心短语2010T3.mp4
┃    ┃    ┣━━48核心短语2010T4.mp4
┃    ┃    ┣━━英一短语2011T1上 (加水印).mp4
┃    ┃    ┣━━英一短语2011T1下 (加水印).mp4
┃    ┃    ┣━━英一短语2011T2 (加水印).mp4
┃    ┃    ┣━━英一短语2011T3 (加水印).mp4
┃    ┃    ┣━━英一短语2011T4 (加水印).mp4
┃    ┃    ┣━━英一短语2012T1 (加水印).mp4
┃    ┃    ┣━━英一短语2012T2 (加水印).mp4
┃    ┃    ┣━━英一短语2012T3 (加水印).mp4
┃    ┃    ┣━━英一短语2012T4 (加水印).mp4
┃    ┃    ┣━━英一短语2013T1 (加水印).mp4
┃    ┃    ┣━━英一短语2013T2 (加水印).mp4
┃    ┃    ┣━━英一短语2013T3 (加水印).mp4
┃    ┃    ┣━━英一短语2013T4 (加水印).mp4
┃    ┃    ┣━━英一短语2014T1 (加水印).mp4
┃    ┃    ┣━━英一短语2014T2 (加水印).mp4
┃    ┃    ┣━━英一短语2014T3 (加水印).mp4
┃    ┃    ┣━━英一短语2014T4 (加水印).mp4
┃    ┃    ┣━━英一短语2015T1 (加水印).mp4
┃    ┃    ┣━━英一短语2015T2 (加水印).mp4
┃    ┃    ┣━━英一短语2015T3 (加水印).mp4
┃    ┃    ┣━━英一短语2015T4 (加水印).mp4
┃    ┃    ┣━━英一短语2016T1.mp4
┃    ┃    ┣━━英一短语2016T2.mp4
┃    ┃    ┣━━英一短语2016T3.mp4
┃    ┃    ┣━━英一短语2016T4.mp4
┃    ┃    ┣━━英一短语2017T1.mp4
┃    ┃    ┣━━英一短语2017T2.mp4
┃    ┃    ┣━━英一短语2017T3.mp4
┃    ┃    ┣━━英一短语2017T4.mp4
┃    ┃    ┣━━英一短语2018T1.mp4
┃    ┃    ┣━━英一短语2018T2.mp4
┃    ┃    ┣━━英一短语2018T3.mp4
┃    ┃    ┣━━英一短语2018T4.mp4
┃    ┃    ┣━━英一短语2019T1.mp4
┃    ┃    ┣━━英一短语2019T2.mp4
┃    ┃    ┣━━英一短语2019T3.mp4
┃    ┃    ┣━━英一短语2019T4.mp4
┃    ┃    ┣━━英一短语2020T1.mp4
┃    ┃    ┣━━英一短语2020T2.mp4
┃    ┃    ┣━━英一短语2020T3.mp4
┃    ┃    ┗━━英一短语2020T4.mp4
┃    ┗━━英一英二核心短语通用(05-09)
┃          ┣━━00核心短语(导学).mp4
┃          ┣━━01核心短语2005T1上.mp4
┃          ┣━━02核心短语2005T1下.mp4
┃          ┣━━03核心短语2005T2上.mp4
┃          ┣━━04核心短语2005T2下.mp4
┃          ┣━━05核心短语2005T3.mp4
┃          ┣━━06核心短语2005T4上.mp4
┃          ┣━━07核心短语2005T4下.mp4
┃          ┣━━08核心短语2006T1上.mp4
┃          ┣━━09核心短语2006T1下.mp4
┃          ┣━━10核心短语2006T2上.mp4
┃          ┣━━11核心短语2006T2下.mp4
┃          ┣━━12核心短语2006T3上.mp4
┃          ┣━━13核心短语2006T3下.mp4
┃          ┣━━14核心短语2006T4上.mp4
┃          ┣━━15核心短语2006T4下.mp4
┃          ┣━━16核心短语2007T1上.mp4
┃          ┣━━17核心短语2007T1中.mp4
┃          ┣━━18核心短语2007T1下.mp4
┃          ┣━━19核心短语2007T2上.mp4
┃          ┣━━20核心短语2007T2中.mp4
┃          ┣━━21核心短语2007T2下.mp4
┃          ┣━━22核心短语2007T3上.mp4
┃          ┣━━23核心短语2007T3中.mp4
┃          ┣━━24核心短语2007T3下.mp4
┃          ┣━━25核心短语2007T4上.mp4
┃          ┣━━26核心短语2007T4中.mp4
┃          ┣━━27核心短语2007T4下.mp4
┃          ┣━━28核心短语2008T1上.mp4
┃          ┣━━29核心短语2008T1下.mp4
┃          ┣━━30核心短语2008T2上.mp4
┃          ┣━━31核心短语2008T2下.mp4
┃          ┣━━32核心短语2008T3上.mp4
┃          ┣━━33核心短语2008T3下.mp4
┃          ┣━━34核心短语2008T4上.mp4
┃          ┣━━35核心短语2008T4下.mp4
┃          ┣━━36核心短语2009T1上.mp4
┃          ┣━━37核心短语2009T1下.mp4
┃          ┣━━38核心短语2009T2上.mp4
┃          ┣━━39核心短语2009T2下.mp4
┃          ┣━━40核心短语2009T3上.mp4
┃          ┣━━41核心短语2009T3下.mp4
┃          ┣━━42核心短语2009T4上.mp4
┃          ┗━━43核心短语2009T4下.mp4
┣━━其他
┃    ┣━━翻译部分-考研英语各题型解题技巧
┃    ┃    ┣━━19考研英语翻译试题大纲解析-世纪高教在线-黄皮书配套课.mp4
┃    ┃    ┣━━20考研英语翻译理论与技巧一词义的选取-世纪高教在线-黄皮书配套课.mp4
┃    ┃    ┣━━21考研英语翻译理论与技巧二词性的转换-世纪高教在线-黄皮书配套课.mp4
┃    ┃    ┣━━22考研英语翻译理论与技巧三增译、省译-世纪高教在线-黄皮书配套课.mp4
┃    ┃    ┣━━23考研英语翻译与理论技巧四习语及固定搭配-世纪高教在线-黄皮书配套课.mp4
┃    ┃    ┣━━24考研英语翻译理论与技巧五后置定语-世纪高教在线-黄皮书配套课.mp4
┃    ┃    ┣━━25考研英语翻译理论与技巧六被动语态-世纪高教在线-黄皮书配套课.mp4
┃    ┃    ┣━━26考研英语翻译理论与技巧七省略的补全-世纪高教在线-黄皮书配套课.mp4
┃    ┃    ┣━━27考研英语翻译理论与技巧八语序的调整-世纪高教在线-黄皮书配套课.mp4
┃    ┃    ┣━━28考研英语翻译理论与技巧九各种从句的译法-世纪高教在线-黄皮书配套课.mp4
┃    ┃    ┣━━29.2015真题(一).mp4
┃    ┃    ┣━━30.2015真题(二).mp4
┃    ┃    ┣━━31.2015真题(三).mp4
┃    ┃    ┣━━32.2015真题(四).mp4
┃    ┃    ┣━━33.2016真题(一).mp4
┃    ┃    ┣━━34.2016真题(二).mp4
┃    ┃    ┣━━35.2016真题(三).mp4
┃    ┃    ┣━━36.2017翻译(一).mp4
┃    ┃    ┣━━37.2017翻译(二).mp4
┃    ┃    ┣━━38.2017翻译(三).mp4
┃    ┃    ┣━━39.2017翻译(四).mp4
┃    ┃    ┣━━40.2018翻译(一).mp4
┃    ┃    ┣━━41.2018翻译(二).mp4
┃    ┃    ┗━━42.2018翻译(三).mp4
┃    ┣━━黄皮书配套免费课程
┃    ┃    ┣━━大小作文写作-考研英语各题型解题技巧
┃    ┃    ┃    ┣━━35 写作-小作文综述(上)-.mp4
┃    ┃    ┃    ┣━━36 写作-小作文综述(下)-.mp4
┃    ┃    ┃    ┣━━37 写作-英一大作文综述-.mp4
┃    ┃    ┃    ┗━━38 写作-英二大作文综述-.mp4
┃    ┃    ┣━━翻译部分-考研英语各题型解题技巧
┃    ┃    ┃    ┣━━19考研英语翻译试题大纲解析-黄皮书配套课.mp4
┃    ┃    ┃    ┣━━20考研英语翻译理论与技巧一词义的选取-黄皮书配套课.mp4
┃    ┃    ┃    ┣━━21考研英语翻译理论与技巧二词性的转换-黄皮书配套课.mp4
┃    ┃    ┃    ┣━━22考研英语翻译理论与技巧三增译、省译-黄皮书配套课.mp4
┃    ┃    ┃    ┣━━23考研英语翻译与理论技巧四习语及固定搭配-黄皮书配套课.mp4
┃    ┃    ┃    ┣━━24考研英语翻译理论与技巧五后置定语-黄皮书配套课.mp4
┃    ┃    ┃    ┣━━25考研英语翻译理论与技巧六被动语态-黄皮书配套课.mp4
┃    ┃    ┃    ┣━━26考研英语翻译理论与技巧七省略的补全-黄皮书配套课.mp4
┃    ┃    ┃    ┣━━27考研英语翻译理论与技巧八语序的调整-黄皮书配套课.mp4
┃    ┃    ┃    ┗━━28考研英语翻译理论与技巧九各种从句的译法-黄皮书配套课.mp4
┃    ┃    ┣━━完形填空部分-考研英语各题型解题技巧
┃    ┃    ┃    ┣━━33考研英语完形填空命题规律与解题方法综述(一)-.mp4
┃    ┃    ┃    ┗━━34考研英语完形填空命题规律与解题方法综述(二)-.mp4
┃    ┃    ┣━━新题型部分-考研英语各题型解题技巧
┃    ┃    ┃    ┣━━29 新题型概述-黄皮书配套课.mp4
┃    ┃    ┃    ┣━━30 新题型-解题技巧(1)-完形填句段-黄皮书配套课.mp4
┃    ┃    ┃    ┣━━31 新题型-解题技巧(2)-段落排序-.mp4
┃    ┃    ┃    ┗━━32 新题型-解题技巧(3)-标题与段落匹配.mp4
┃    ┃    ┗━━阅读部分-考研英语各题型解题技巧
┃    ┃          ┣━━01阅读-阅读理解大纲综述.mp4
┃    ┃          ┣━━02阅读-篇章结构与命题思路-开篇模式-对比.mp4
┃    ┃          ┣━━03阅读-篇章结构与命题思路-开篇模式-类比.mp4
┃    ┃          ┣━━04阅读-篇章结构与命题思路-开篇模式-转折.mp4
┃    ┃          ┣━━05阅读-篇章结构与命题思路-开篇模式-树靶批驳.mp4
┃    ┃          ┣━━06阅读-篇章结构与命题思路-开篇模式-援引观点.mp4
┃    ┃          ┣━━07阅读-篇章结构与命题思路-开篇模式-情景虚拟.mp4
┃    ┃          ┣━━08阅读-篇章结构与命题思路-开篇模式-开门见山.mp4
┃    ┃          ┣━━09阅读-篇章结构与命题思路-开篇模式-问题式.mp4
┃    ┃          ┣━━10阅读-篇章结构与命题思路-开篇模式-具体事件.mp4
┃    ┃          ┣━━11阅读-篇章结构与命题思路-开篇模式-谚语名言.mp4
┃    ┃          ┣━━12 阅读-论证模式-引证例证.mp4
┃    ┃          ┣━━13 阅读-论证模式-数据对比.mp4
┃    ┃          ┣━━14 阅读-论证模式-喻证-因果解释.mp4
┃    ┃          ┣━━15 阅读-结尾方式与命题.mp4
┃    ┃          ┣━━16 阅读-题干特征及解题技巧(一).mp4
┃    ┃          ┣━━17 阅读-题干特征及解题技巧(二).mp4
┃    ┃          ┗━━18 阅读-题干特征及解题技巧(三).mp4
┃    ┣━━考研英语二阅读强化解题班(10~14年)
┃    ┃    ┣━━01-英二阅读理解命题思路及解题技巧(上).mp4
┃    ┃    ┣━━02-英二阅读理解命题思路及解题技巧(中).mp4
┃    ┃    ┣━━03-英二阅读理解命题思路及解题技巧(下).mp4
┃    ┃    ┣━━04-10年真题Text1-01讲-20考研英语二阅读强化解题班(10~14年).mp4
┃    ┃    ┣━━05-10年真题Text1-02讲-20考研英语二阅读强化解题班(10~14年).mp4
┃    ┃    ┣━━06-10年真题Text1-03讲-20考研英语二阅读强化解题班(10~14年).mp4
┃    ┃    ┣━━07-10年真题Text2-01讲-20考研英语二阅读强化解题班(10~14年).mp4
┃    ┃    ┣━━08-10年真题Text2-02讲-20考研英语二阅读强化解题班(10~14年).mp4
┃    ┃    ┣━━09-10年真题Text3-01讲.mp4
┃    ┃    ┣━━10-10年真题Text3-02讲.mp4
┃    ┃    ┣━━11-10年真题Text3-03讲.mp4
┃    ┃    ┣━━12-10年真题Text4-01讲.mp4
┃    ┃    ┣━━13-10年真题Text4-02讲.mp4
┃    ┃    ┣━━14-10年真题Text4-03讲.mp4
┃    ┃    ┣━━15-11年真题Text1-01讲.mp4
┃    ┃    ┣━━16-11年真题Text1-02讲.mp4
┃    ┃    ┣━━17-11年真题Text1-03讲.mp4
┃    ┃    ┣━━18-11年真题Text2-01讲.mp4
┃    ┃    ┣━━19-11年真题Text2-02讲.mp4
┃    ┃    ┣━━20-11年真题Text2-03讲.mp4
┃    ┃    ┣━━21-11年真题Text3-01讲.mp4
┃    ┃    ┣━━22-11年真题Text3-02讲.mp4
┃    ┃    ┣━━23-11年真题Text3-03讲.mp4
┃    ┃    ┣━━24-11年真题Text4-01讲.mp4
┃    ┃    ┣━━25-11年真题Text4-02讲.mp4
┃    ┃    ┣━━26-11年真题Text4-03讲.mp4
┃    ┃    ┣━━27-12年真题Text1-01讲.mp4
┃    ┃    ┣━━28-12年真题Text1-02讲.mp4
┃    ┃    ┣━━29-12年真题Text1-03讲.mp4
┃    ┃    ┣━━30.(英二)2012 Text2 -01讲.mp4
┃    ┃    ┣━━31.(英二)2012 Text2-02讲.mp4
┃    ┃    ┣━━32.(英二)2012 Text2-03讲.mp4
┃    ┃    ┣━━33.英二2012年text3-01讲.mp4
┃    ┃    ┣━━34.英二2012年Text3-02讲.mp4
┃    ┃    ┣━━35.英二 2012年Text3-03讲.mp4
┃    ┃    ┣━━36.李云老师考研英语二-2012text4-(一).mp4
┃    ┃    ┣━━37.李云老师考研英语二-2012text4-(三).mp4
┃    ┃    ┣━━38.李云老师考研英语二-2012text4-(二).mp4
┃    ┃    ┣━━39.英二 2013年text1-01讲.mp4
┃    ┃    ┣━━40.英二 2013年text1-02讲.mp4
┃    ┃    ┣━━41.英二 2013年text1-03讲.mp4
┃    ┃    ┣━━42.–13年真题Text2-01讲.mp4
┃    ┃    ┣━━43.–13年真题Text2-02讲.mp4
┃    ┃    ┣━━44.–13年真题Text2-03讲.mp4
┃    ┃    ┣━━45.(英二)2013 Text3-01讲.mp4
┃    ┃    ┣━━46.(英二)2013 Text3-02讲.mp4
┃    ┃    ┣━━47.(英二)2013 Text3-03讲.mp4
┃    ┃    ┣━━48.(英二)2013 Text4-01讲.mp4
┃    ┃    ┣━━49.(英二)2013 Text4-02讲.mp4
┃    ┃    ┣━━50.(英二)2013 Text4-03讲.mp4
┃    ┃    ┣━━51.李云老师–(英二)2014 Text1(1).mp4
┃    ┃    ┣━━52.李云老师–(英二)2014 Text1(2).mp4
┃    ┃    ┣━━53.李云老师–(英二)2014 Text1(3).mp4
┃    ┃    ┣━━54.李云老师–(英二)2014Text 2(1).mp4
┃    ┃    ┣━━55.李云老师–(英二)2014Text 2(2).mp4
┃    ┃    ┣━━56.李云老师–(英二)2014Text 2(3).mp4
┃    ┃    ┣━━李云老师–(英二)2014 Text1(1).mp4
┃    ┃    ┣━━李云老师–(英二)2014 Text1(2).mp4
┃    ┃    ┗━━李云老师–(英二)2014 Text1(3).mp4
┃    ┣━━考研英语一阅读强化解题班(10~14年)
┃    ┃    ┣━━01-英一阅读理解命题思路及解题技巧(一).mp4
┃    ┃    ┣━━02-英一阅读理解命题思路及解题技巧(二).mp4
┃    ┃    ┣━━03-英一阅读理解命题思路及解题技巧(三).mp4
┃    ┃    ┣━━04-英一阅读理解命题思路及解题技巧(四).mp4
┃    ┃    ┣━━05-英一阅读理解命题思路及解题技巧(五).mp4
┃    ┃    ┣━━06-英一阅读理解命题思路及解题技巧(六).mp4
┃    ┃    ┣━━07-英一阅读理解命题思路及解题技巧(七).mp4
┃    ┃    ┣━━08-10年真题Text1-01讲.mp4
┃    ┃    ┣━━09-10年真题Text1-02讲.mp4
┃    ┃    ┣━━10-10年真题Text1-03讲.mp4
┃    ┃    ┣━━11-2010年真题Text2-01讲.mp4
┃    ┃    ┣━━12-2010年真题Text2-02讲.mp4
┃    ┃    ┣━━13-2010年真题Text2-03讲.mp4
┃    ┃    ┣━━14-2010年真题Text3-01讲.mp4
┃    ┃    ┣━━15-2010年真题Text3-02讲.mp4
┃    ┃    ┣━━16-2010年真题Text3-03讲.mp4
┃    ┃    ┣━━17-2010年真题Text 4-01讲.mp4
┃    ┃    ┣━━18-2010年真题Text 4-02讲.mp4
┃    ┃    ┣━━19-2010年真题Text 4-03讲.mp4
┃    ┃    ┣━━20-2011年真题text1-01讲.mp4
┃    ┃    ┣━━21-2011年真题text1-02讲.mp4
┃    ┃    ┣━━22-2011年真题text1-03讲.mp4
┃    ┃    ┣━━23-2011年真题Text2-01讲.mp4
┃    ┃    ┣━━24-2011年真题Text2-02讲.mp4
┃    ┃    ┣━━25-2011年真题Text2-03讲.mp4
┃    ┃    ┣━━26-2011年真题Text3-01讲.mp4
┃    ┃    ┣━━27-2011年真题Text3-02讲.mp4
┃    ┃    ┣━━28-2011年真题Text3-03讲.mp4
┃    ┃    ┣━━29-2011年真题Text3-04讲.mp4
┃    ┃    ┣━━30-2011年真题Text4-01讲.mp4
┃    ┃    ┣━━31-2011年真题Text4-02讲.mp4
┃    ┃    ┣━━32-2011年真题Text4-03讲.mp4
┃    ┃    ┣━━33-2012年真题Text1-01讲.mp4
┃    ┃    ┣━━34-2012年真题Text1-02讲.mp4
┃    ┃    ┣━━35-2012年真题Text1-03讲.mp4
┃    ┃    ┣━━36-2012年真题Text2-01讲.mp4
┃    ┃    ┣━━37-2012年真题Text2-02讲.mp4
┃    ┃    ┣━━38-2012年真题Text2-03讲.mp4
┃    ┃    ┣━━39-2012年真题Text3-01讲.mp4
┃    ┃    ┣━━40-2012年真题Text3-02讲.mp4
┃    ┃    ┣━━41-2012年真题Text3-03讲.mp4
┃    ┃    ┣━━42-2012年真题Text4-01讲.mp4
┃    ┃    ┣━━43-2012年真题Text4-02讲.mp4
┃    ┃    ┣━━44-2012年真题Text4-03讲.mp4
┃    ┃    ┣━━45.(英一)2013 Text1-01讲.mp4
┃    ┃    ┣━━46.(英一)2013 Text1-02讲.mp4
┃    ┃    ┣━━47.(英一)2013 Text1-03讲.mp4
┃    ┃    ┣━━48.(英一)2013 Text2-01讲.mp4
┃    ┃    ┣━━49.(英一)2013 Text2-02讲.mp4
┃    ┃    ┣━━50.(英一)2013 Text2-03讲.mp4
┃    ┃    ┣━━51.(英一)2013年真题Text3-01讲.mp4
┃    ┃    ┣━━52.(英一)2013Text3-02讲.mp4
┃    ┃    ┣━━53.(英一)2013Text3-03讲.mp4
┃    ┃    ┣━━54.(英一)2013 Text4-01讲.mp4
┃    ┃    ┣━━55.(英一)2013 Text4-02讲.mp4
┃    ┃    ┣━━56.(英一)2013 Text4-03讲.mp4
┃    ┃    ┣━━57.李云老师–(英一)2014Text 1(1).mp4
┃    ┃    ┣━━58.李云老师–(英一)2014Text 1(2).mp4
┃    ┃    ┣━━59.李云老师–(英一)2014Text 1(3).mp4
┃    ┃    ┣━━60.李云老师–(英一)2014Text2(1).mp4
┃    ┃    ┣━━61.李云老师–(英一)2014Text2(2).mp4
┃    ┃    ┗━━62.李云老师–(英一)2014Text2(3).mp4
┃    ┣━━考研英语阅读基础超精讲(05-09年)
┃    ┃    ┣━━01-导学-20考研英语阅读基础超精讲.mp4
┃    ┃    ┣━━02-05年真题Text1-01讲-20考研英语阅读基础超精讲.mp4
┃    ┃    ┣━━03-05年真题Text1-02讲-20考研英语阅读基础超精讲.mp4
┃    ┃    ┣━━04-05年真题Text1-03讲-20考研英语阅读基础超精讲.mp4
┃    ┃    ┣━━05-05年真题Text1-04讲-20考研英语阅读基础超精讲.mp4
┃    ┃    ┣━━06-05年真题Text1-05讲-20考研英语阅读基础超精讲.mp4
┃    ┃    ┣━━07-05年真题Text1-06讲-20考研英语阅读基础超精讲.mp4
┃    ┃    ┣━━08-05年真题Text2-01讲-20考研英语阅读基础超精讲.mp4
┃    ┃    ┣━━09-05年真题Text2-02讲-20考研英语阅读基础超精讲.mp4
┃    ┃    ┣━━10-05年真题Text2-03讲-20考研英语阅读基础超精讲.mp4
┃    ┃    ┣━━11-05年真题Text2-04讲-20考研英语阅读基础超精讲.mp4
┃    ┃    ┣━━12-05年真题Text3-01讲-20考研英语阅读基础超精讲.mp4
┃    ┃    ┣━━13-05年真题Text3-02讲-20考研英语阅读基础超精讲.mp4
┃    ┃    ┣━━14-05年真题Text3-03讲-20考研英语阅读基础超精讲.mp4
┃    ┃    ┣━━15-科学技术类06年真题Text3-01讲.mp4
┃    ┃    ┣━━16-科学技术类06年真题Text3-02讲.mp4
┃    ┃    ┣━━17-科学技术类06年真题Text3-03讲.mp4
┃    ┃    ┣━━18-科学技术类07年真题Text2-01讲.mp4
┃    ┃    ┣━━19-科学技术类07年真题Text2-02讲.mp4
┃    ┃    ┣━━20-科学技术类07年真题Text2-03讲.mp4
┃    ┃    ┣━━21-科学技术类08年真题Text3-01讲.mp4
┃    ┃    ┣━━22-科学技术类08年真题Text3-02讲.mp4
┃    ┃    ┣━━23-科学技术类09年真题Text 2-01讲.mp4
┃    ┃    ┣━━24-科学技术类09年真题Text 2-02讲.mp4
┃    ┃    ┣━━25-商业经济类06年真题Text2-01讲.mp4
┃    ┃    ┣━━26-商业经济类06年真题Text2-02讲.mp4
┃    ┃    ┣━━27-商业经济类06年真题Text2-03讲.mp4
┃    ┃    ┣━━28-商业经济类07年真题Text3-01讲.mp4
┃    ┃    ┣━━29-商业经济类07年真题Text3-02讲.mp4
┃    ┃    ┣━━30-商业经济类07年真题Text3-03讲.mp4
┃    ┃    ┣━━31-商业经济类07年真题Text4-01讲.mp4
┃    ┃    ┣━━32-商业经济类07年真题Text4-02讲.mp4
┃    ┃    ┣━━33-商业经济类07年真题Text4-03讲.mp4
┃    ┃    ┣━━34-商业经济类08年真题Text2-01讲.mp4
┃    ┃    ┣━━35-商业经济类08年真题Text2-02讲.mp4
┃    ┃    ┣━━36-商业经济类08年真题Text2-03讲.mp4
┃    ┃    ┣━━37-文艺教育类05年真题Text4-01讲.mp4
┃    ┃    ┣━━38-文艺教育类05年真题Text4-02讲.mp4
┃    ┃    ┣━━39-文艺教育类05年真题Text4-03讲.mp4
┃    ┃    ┣━━40-文艺教育类06年真题Text4-01讲.mp4
┃    ┃    ┣━━41-文艺教育类06年真题Text4-02讲.mp4
┃    ┃    ┣━━42-文艺教育类06年真题Text4-03讲.mp4
┃    ┃    ┣━━43-文艺教育类07年真题Text1-01讲.mp4
┃    ┃    ┣━━44-文艺教育类07年真题Text1-02讲.mp4
┃    ┃    ┣━━45-文艺教育类07年真题Text1-03讲.mp4
┃    ┃    ┣━━46-文艺教育类09年真题Text3-01讲.mp4
┃    ┃    ┣━━47-文艺教育类09年真题Text3-02讲.mp4
┃    ┃    ┣━━48-文艺教育类09年真题Text3-03讲.mp4
┃    ┃    ┣━━49-社会文化类06年真题Text1-01讲.mp4
┃    ┃    ┣━━50-社会文化类06年真题Text1-02讲.mp4
┃    ┃    ┣━━51-社会文化类06年真题Text1-03讲.mp4
┃    ┃    ┣━━52-社会文化类08年真题Text1-01讲.mp4
┃    ┃    ┣━━53-社会文化类08年真题Text1-02讲.mp4
┃    ┃    ┣━━54-社会文化类08年真题Text1-03讲.mp4
┃    ┃    ┣━━55-社会文化类08年真题Text4-01讲.mp4
┃    ┃    ┣━━56-社会文化类08年真题Text4-02讲.mp4
┃    ┃    ┣━━57-社会文化类08年真题Text4-03讲.mp4
┃    ┃    ┣━━58.荣相楠老师–2009Text 1(1).mp4
┃    ┃    ┣━━59.荣相楠老师–2009Text 1(2).mp4
┃    ┃    ┣━━60.荣相楠老师–2009Text 1(3).mp4
┃    ┃    ┣━━61-社会文化类09年真题Text4-01讲.mp4
┃    ┃    ┣━━62-社会文化类2009年text4-02讲.mp4
┃    ┃    ┣━━63-社会文化类09年真题Text4-03讲.mp4
┃    ┃    ┣━━64.荣相楠老师–2002text4(1).mp4
┃    ┃    ┣━━65.荣相楠老师–2002text4(2).mp4
┃    ┃    ┗━━66.荣相楠老师–2002text4(3).mp4
┃    ┣━━完形填空部分-考研英语各题型解题技巧
┃    ┃    ┣━━33考研英语完形填空命题规律与解题方法综述(一)-.mp4
┃    ┃    ┗━━34考研英语完形填空命题规律与解题方法综述(二)-.mp4
┃    ┣━━新题型部分-考研英语各题型解题技巧
┃    ┃    ┣━━29 新题型概述-黄皮书配套课.mp4
┃    ┃    ┣━━30 新题型-解题技巧(1)-完形填句段-黄皮书配套课.mp4
┃    ┃    ┣━━31 新题型-解题技巧(2)-段落排序-.mp4
┃    ┃    ┗━━32 新题型-解题技巧(3)-标题与段落匹配.mp4
┃    ┗━━阅读部分-考研英语各题型解题技巧
┃          ┣━━01阅读-阅读理解大纲综述.mp4
┃          ┣━━02阅读-篇章结构与命题思路-开篇模式-对比.mp4
┃          ┣━━03阅读-篇章结构与命题思路-开篇模式-类比.mp4
┃          ┣━━04阅读-篇章结构与命题思路-开篇模式-转折.mp4
┃          ┣━━05阅读-篇章结构与命题思路-开篇模式-树靶批驳.mp4
┃          ┣━━06阅读-篇章结构与命题思路-开篇模式-援引观点.mp4
┃          ┣━━07阅读-篇章结构与命题思路-开篇模式-情景虚拟.mp4
┃          ┣━━08阅读-篇章结构与命题思路-开篇模式-开门见山.mp4
┃          ┣━━09阅读-篇章结构与命题思路-开篇模式-问题式.mp4
┃          ┣━━10阅读-篇章结构与命题思路-开篇模式-具体事件.mp4
┃          ┣━━11阅读-篇章结构与命题思路-开篇模式-谚语名言.mp4
┃          ┣━━12 阅读-论证模式-引证例证.mp4
┃          ┣━━13 阅读-论证模式-数据对比.mp4
┃          ┣━━14 阅读-论证模式-喻证-因果解释.mp4
┃          ┣━━15 阅读-结尾方式与命题.mp4
┃          ┣━━16 阅读-题干特征及解题技巧(一).mp4
┃          ┣━━17 阅读-题干特征及解题技巧(二).mp4
┃          ┗━━18 阅读-题干特征及解题技巧(三).mp4
┣━━说文解词
┃    ┣━━科学技术类1.机械设备(1).mp4
┃    ┣━━科学技术类1.机械设备(2).mp4
┃    ┣━━科学技术类1.机械设备(3).mp4
┃    ┣━━科学技术类2.科学研究(1).mp4
┃    ┣━━科学技术类2.科学研究(2).mp4
┃    ┣━━科学技术类2.科学研究(3).mp4
┃    ┣━━科学技术类2.科学研究(4).mp4
┃    ┣━━科学技术类2.科学研究(5).mp4
┃    ┣━━科学技术类3.医疗卫生(1).mp4
┃    ┣━━科学技术类3.医疗卫生(2).mp4
┃    ┣━━科学技术类3.医疗卫生(3).mp4
┃    ┣━━科学技术类3.医疗卫生(4).mp4
┃    ┣━━科学技术类4.网络通信(3).mp4
┃    ┣━━科学技术类4.网络通讯(1).mp4
┃    ┣━━科学技术类4.网络通讯(2).mp4
┃    ┣━━科学技术类5.道路交通(1).mp4
┃    ┣━━科学技术类5.道路交通(2).mp4
┃    ┣━━科学技术类6.海洋活动.mp4
┃    ┣━━科学技术类7.航天工程.mp4
┃    ┣━━科学技术类8.物种生命.mp4
┃    ┣━━商业经济类1.公司企业.mp4
┃    ┣━━商业经济类10.商业活动(1).mp4
┃    ┣━━商业经济类10.商业活动(2).mp4
┃    ┣━━商业经济类10.商业活动(3).mp4
┃    ┣━━商业经济类11.资产财富.mp4
┃    ┣━━商业经济类2.组织机构.mp4
┃    ┣━━商业经济类3.职位职能(1).mp4
┃    ┣━━商业经济类3.职位职能(2).mp4
┃    ┣━━商业经济类4.任职离职.mp4
┃    ┣━━商业经济类5.收入福利(1).mp4
┃    ┣━━商业经济类5.收入福利(2).mp4
┃    ┣━━商业经济类6.消费支出.mp4
┃    ┣━━商业经济类7.经济基础.mp4
┃    ┣━━商业经济类8.增长繁荣.mp4
┃    ┣━━商业经济类9.下降衰退.mp4
┃    ┣━━社会生活类1.生态环境(1).mp4
┃    ┣━━社会生活类1.生态环境(2).mp4
┃    ┣━━社会生活类1.生态环境(3).mp4
┃    ┣━━社会生活类1.生态环境(4).mp4
┃    ┣━━社会生活类10.观点构思.mp4
┃    ┣━━社会生活类11.声称认为.mp4
┃    ┣━━社会生活类12表明强调.mp4
┃    ┣━━社会生活类13.推测考虑.mp4
┃    ┣━━社会生活类14.刺激引起.mp4
┃    ┣━━社会生活类15.因果关联.mp4
┃    ┣━━社会生活类16.体系模式.mp4
┃    ┣━━社会生活类17.正面肯定.mp4
┃    ┣━━社会生活类18.阻碍限制.mp4
┃    ┣━━社会生活类19.争议冲突.mp4
┃    ┣━━社会生活类2.社会关系.mp4
┃    ┣━━社会生活类20.品行特征.mp4
┃    ┣━━社会生活类21.问题对策.mp4
┃    ┣━━社会生活类22.喜怒哀惑.mp4
┃    ┣━━社会生活类23.程度趋势.mp4
┃    ┣━━社会生活类3.感觉认知.mp4
┃    ┣━━社会生活类4.肢体动作.mp4
┃    ┣━━社会生活类5.感官动作.mp4
┃    ┣━━社会生活类6.吃穿用品.mp4
┃    ┣━━社会生活类7.住所社区.mp4
┃    ┣━━社会生活类8.建筑装修.mp4
┃    ┣━━社会生活类9.交通出行.mp4
┃    ┣━━文化教育类15.宗教信仰.mp4
┃    ┣━━文艺教育类1.绘画艺术.mp4
┃    ┣━━文艺教育类10.学科学成(1).mp4
┃    ┣━━文艺教育类10.学科学成(2).mp4
┃    ┣━━文艺教育类11.新闻传播(1).mp4
┃    ┣━━文艺教育类11.新闻传播(2).mp4
┃    ┣━━文艺教育类12.新闻出版.mp4
┃    ┣━━文艺教育类13.名人名声(1).mp4
┃    ┣━━文艺教育类13.名人名声(2).mp4
┃    ┣━━文艺教育类14历史文化.mp4
┃    ┣━━文艺教育类2.音乐创作.mp4
┃    ┣━━文艺教育类3.影视表演.mp4
┃    ┣━━文艺教育类4.文学创作(1).mp4
┃    ┣━━文艺教育类4.文学创作(2).mp4
┃    ┣━━文艺教育类5.文学体裁.mp4
┃    ┣━━文艺教育类6.文学语言.mp4
┃    ┣━━文艺教育类7.文学手法.mp4
┃    ┣━━文艺教育类8.院校设置.mp4
┃    ┣━━文艺教育类9.教育培养.mp4
┃    ┣━━政治法律类1.立法执行(1).mp4
┃    ┣━━政治法律类1.立法执行(2).mp4
┃    ┣━━政治法律类2.司法程序(1)上.mp4
┃    ┣━━政治法律类2.司法程序(1)下.mp4
┃    ┣━━政治法律类2.司法程序(2).mp4
┃    ┣━━政治法律类2.司法程序(3)下.mp4
┃    ┣━━政治法律类2.司法程序(4).mp4
┃    ┣━━政治法律类2.司法程序(5)上.mp4
┃    ┣━━政治法律类2.司法程序(5)下.mp4
┃    ┣━━政治法律类2.司法程序(6)上.mp4
┃    ┣━━政治法律类2.司法程序(6)下.mp4
┃    ┣━━政治法律类2.司法程序(7)上.mp4
┃    ┣━━政治法律类2.司法程序(7)下.mp4
┃    ┣━━政治法律类3.遵纪守法(1)上.mp4
┃    ┣━━政治法律类3.遵纪守法(1)下.mp4
┃    ┣━━政治法律类3.遵纪守法(2).mp4
┃    ┣━━政治法律类4.国家形态.mp4
┃    ┣━━政治法律类5.国家治理(1).mp4
┃    ┣━━政治法律类5.国家治理(2).mp4
┃    ┣━━政治法律类5.国家治理(3).mp4
┃    ┣━━政治法律类6.国际关系.mp4
┃    ┣━━政治法律类7.军事力量(2).mp4
┃    ┣━━政治法律类7.军事战争(1).mp4
┃    ┣━━政治法律类7.军事战争(3).mp4
┃    ┣━━政治法律类7.军事战争(4).mp4
┃    ┣━━词汇课导学.mp4
┃    ┗━━政治法律类2.司法程序(3)上.mp4
┣━━10 2021考研英语(一)翻译超新星
┃    ┣━━第一套题翻译1.mp4
┃    ┣━━第一套题翻译2.mp4
┃    ┣━━第一套题翻译3.mp4
┃    ┣━━翻译1-考点综述.mp4
┃    ┣━━翻译10-从句的翻译.mp4
┃    ┣━━翻译2-词义选取.mp4
┃    ┣━━翻译3-词性转换.mp4
┃    ┣━━翻译4-增译省译.mp4
┃    ┣━━翻译5-习语和固定搭配.mp4
┃    ┣━━翻译6-后置定语.mp4
┃    ┣━━翻译7-被动语态.mp4
┃    ┣━━翻译8-省略的补全.mp4
┃    ┣━━翻译9-特殊语序.mp4
┃    ┣━━英一实战精讲:2005翻译(2).mp4
┃    ┣━━英一实战精讲:2005翻译(3).mp4
┃    ┣━━英一实战精讲:2010翻译(1).mp4
┃    ┣━━英一实战精讲:2010翻译(2).mp4
┃    ┣━━英一实战精讲:2010翻译(3).mp4
┃    ┣━━英一实战精讲:2015翻译(1).mp4
┃    ┣━━英一实战精讲:2015翻译(2).mp4
┃    ┣━━英一实战精讲:2015翻译(3).mp4
┃    ┣━━英一实战精讲:2016翻译(1).mp4
┃    ┣━━英一实战精讲:2016翻译(2).mp4
┃    ┣━━英一实战精讲:2016翻译(3).mp4
┃    ┣━━英一实战精讲:2017翻译(1).mp4
┃    ┣━━英一实战精讲:2017翻译(2).mp4
┃    ┣━━英一实战精讲:2017翻译(3).mp4
┃    ┣━━英一实战精讲:2017翻译(4).mp4
┃    ┣━━英一实战精选:2005翻译(1).mp4
┃    ┣━━英一实战精选:2008翻译(1).mp4
┃    ┣━━英一实战精选:2008翻译(2).mp4
┃    ┣━━英一实战精选:2008翻译(3).mp4
┃    ┣━━英一实战精选:2014翻译(1).mp4
┃    ┣━━英一实战精选:2014翻译(2).mp4
┃    ┗━━英一实战精选:2014翻译(3).mp4
┣━━21考研英语新大纲冲刺-新大纲新增考点
┃    ┣━━大纲新增考点1.mp4
┃    ┣━━大纲新增考点10.mp4
┃    ┣━━大纲新增考点2.mp4
┃    ┣━━大纲新增考点3.mp4
┃    ┣━━大纲新增考点4.mp4
┃    ┣━━大纲新增考点5.mp4
┃    ┣━━大纲新增考点6.mp4
┃    ┣━━大纲新增考点7.mp4
┃    ┣━━大纲新增考点8.mp4
┃    ┗━━大纲新增考点9.mp4
┣━━2021考研英语一阅读强化解题班(10~16年)
┃    ┣━━01-英一阅读理解命题思路及解题技巧(一).mp4
┃    ┣━━02-英一阅读理解命题思路及解题技巧(二).mp4
┃    ┣━━03-英一阅读理解命题思路及解题技巧(三).mp4
┃    ┣━━04-英一阅读理解命题思路及解题技巧(四).mp4
┃    ┣━━05-英一阅读理解命题思路及解题技巧(五).mp4
┃    ┣━━06-英一阅读理解命题思路及解题技巧(六).mp4
┃    ┣━━07-英一阅读理解命题思路及解题技巧(七).mp4
┃    ┣━━08-2010年真题Text1-01讲.mp4
┃    ┣━━09-2010年真题Text1-02讲.mp4
┃    ┣━━10-2010年真题Text1-03讲.mp4
┃    ┣━━11-2010年真题Text2-01讲.mp4
┃    ┣━━12-2010年真题Text2-02讲.mp4
┃    ┣━━13-2010年真题Text2-03讲.mp4
┃    ┣━━14-2010年真题Text3-01讲.mp4
┃    ┣━━15-2010年真题Text3-02讲.mp4
┃    ┣━━16-2010年真题Text3-03讲.mp4
┃    ┣━━17-2010年真题Text 4-01讲.mp4
┃    ┣━━18-2010年真题Text 4-02讲.mp4
┃    ┣━━19-2010年真题Text 4-03讲.mp4
┃    ┣━━20-2011年真题text1-01讲.mp4
┃    ┣━━21-2011年真题text1-02讲.mp4
┃    ┣━━22-2011年真题text1-03讲.mp4
┃    ┣━━23-2011年真题Text2-01讲.mp4
┃    ┣━━24-2011年真题Text2-02讲.mp4
┃    ┣━━25-2011年真题Text2-03讲.mp4
┃    ┣━━26-2011年真题Text3-01讲.mp4
┃    ┣━━27-2011年真题Text3-02讲.mp4
┃    ┣━━28-2011年真题Text3-03讲.mp4
┃    ┣━━29-2011年真题Text3-04讲.mp4
┃    ┣━━30-2011年真题Text4-01讲.mp4
┃    ┣━━31-2011年真题Text4-02讲.mp4
┃    ┣━━32-2011年真题Text4-03讲.mp4
┃    ┣━━33-2012年真题Text1-01讲.mp4
┃    ┣━━34-2012年真题Text1-02讲.mp4
┃    ┣━━35-2012年真题Text1-03讲.mp4
┃    ┣━━36-2012年真题Text2-01讲.mp4
┃    ┣━━37-2012年真题Text2-02讲.mp4
┃    ┣━━38-2012年真题Text2-03讲.mp4
┃    ┣━━39-2012年真题Text3-01讲.mp4
┃    ┣━━40-2012年真题Text3-02讲.mp4
┃    ┣━━41-2012年真题Text3-03讲.mp4
┃    ┣━━42-2012年真题Text4-01讲.mp4
┃    ┣━━43-2012年真题Text4-02讲.mp4
┃    ┣━━44-2012年真题Text4-03讲.mp4
┃    ┣━━45-2013年真题 Text1-01讲.mp4
┃    ┣━━46-2013 年真题Text1-02讲.mp4
┃    ┣━━47-2013年真题 Text1-03讲.mp4
┃    ┣━━48-2013年真题 Text2-01讲.mp4
┃    ┣━━49-2013年真题 Text2-02讲.mp4
┃    ┣━━50-2013年真题 Text2-03讲.mp4
┃    ┣━━51-2013年真题Text3-01讲.mp4
┃    ┣━━52-2013年真题Text3-02讲.mp4
┃    ┣━━53-2013年真题Text3-03讲.mp4
┃    ┣━━54-2013年真题 Text4-01讲.mp4
┃    ┣━━55-2013年真题 Text4-02讲.mp4
┃    ┣━━56-2013年真题 Text4-03讲.mp4
┃    ┣━━57-2014年真题Text 1-01讲.mp4
┃    ┣━━58-2014年真题Text 1-02讲.mp4
┃    ┣━━59-2014年真题Text 1-03讲.mp4
┃    ┣━━60-2014年真题Text2-01讲.mp4
┃    ┣━━61-2014年真题Text2-02讲.mp4
┃    ┣━━62-2014年真题Text2-03讲.mp4
┃    ┣━━63-2014年真题Text3-01讲.mp4
┃    ┣━━64-2014年真题Text3-02讲.mp4
┃    ┣━━65-2014年真题Text3-03讲.mp4
┃    ┣━━66-2014-年真题Text4-01讲.mp4
┃    ┣━━67-2014年真题Text4-02讲.mp4
┃    ┣━━68-2014年真题Text4-03讲.mp4
┃    ┣━━英语一2015年Text2(1).mp4
┃    ┣━━英语一2015text1(1).mp4
┃    ┣━━英语一2015text1(2).mp4
┃    ┣━━英语一2015text1(3).mp4
┃    ┣━━英语一2015text2(2).mp4
┃    ┣━━英语一2015text2(3).mp4
┃    ┣━━英语一2015text3(1).mp4
┃    ┣━━英语一2015text3(2).mp4
┃    ┣━━英语一2015text4(1).mp4
┃    ┣━━英语一2015text4(2).mp4
┃    ┣━━英语一2015text4(3).mp4
┃    ┣━━英语一2016text1(1).mp4
┃    ┣━━英语一2016text1(2).mp4
┃    ┣━━英语一2016text1(3).mp4
┃    ┣━━英语一2016text2(1).mp4
┃    ┣━━英语一2016text2(2).mp4
┃    ┣━━英语一2016text2(3).mp4
┃    ┣━━英语一2016Text3(1).mp4
┃    ┣━━英语一2016Text3(2).mp4
┃    ┣━━英语一2016Text3(3).mp4
┃    ┣━━英语一2016Text4(1).mp4
┃    ┣━━英语一2016Text4(2).mp4
┃    ┗━━英语一2016Text4(3).mp4
┣━━2021考研英语一阅读冲刺高分班(17~20年)
┃    ┣━━开篇模式与命题1.mp4
┃    ┣━━开篇模式与命题2.mp4
┃    ┣━━开篇模式与命题3.mp4
┃    ┣━━李云老师–英语一2017Text 4(1).mp4
┃    ┣━━李云老师–英语一2017Text 4(2).mp4
┃    ┣━━李云老师–英语一2017Text 4(3).mp4
┃    ┣━━英语一2017text1(1)_1.mp4
┃    ┣━━英语一2017text1(1).mp4
┃    ┣━━英语一2017text1(2).mp4
┃    ┣━━英语一2017text1(3).mp4
┃    ┣━━英语一2017text2(1).mp4
┃    ┣━━英语一2017text2(2).mp4
┃    ┣━━英语一2017text2(3).mp4
┃    ┣━━英语一2017text3(1).mp4
┃    ┣━━英语一2017text3(2).mp4
┃    ┣━━英语一2017text3(3).mp4
┃    ┣━━英语一2018text1(1).mp4
┃    ┣━━英语一2018text1(2).mp4
┃    ┣━━英语一2018text1(3).mp4
┃    ┣━━英语一2018Text2(1).mp4
┃    ┣━━英语一2018Text2(2).mp4
┃    ┣━━英语一2018Text2(3).mp4
┃    ┣━━英语一2018Text3(1).mp4
┃    ┣━━英语一2018Text3(2).mp4
┃    ┣━━英语一2018Text3(3).mp4
┃    ┣━━英语一2018text4(1).mp4
┃    ┣━━英语一2018text4(2).mp4
┃    ┣━━英语一2018text4(3).mp4
┃    ┣━━英语一2019text1(1).mp4
┃    ┣━━英语一2019text1(2).mp4
┃    ┣━━英语一2019text1(3).mp4
┃    ┣━━英语一2019text2(1).mp4
┃    ┣━━英语一2019text2(2).mp4
┃    ┣━━英语一2019text2(3).mp4
┃    ┣━━英语一2019text3(1).mp4
┃    ┣━━英语一2019text3(2).mp4
┃    ┣━━英语一2019text3(3).mp4
┃    ┣━━英语一2019TEXT4(1).mp4
┃    ┣━━英语一2019TEXT4(2).mp4
┃    ┣━━英语一2019TEXT4(3).mp4
┃    ┣━━阅读理解高分冲刺–结尾方式与命题.mp4
┃    ┣━━阅读理解高分冲刺-正文论证模式及命题1.mp4
┃    ┣━━阅读理解高分冲刺-正文论证模式及命题2.mp4
┃    ┗━━阅读理解高分冲刺-正文论证模式及命题3.mp4
┣━━2021考研英语(一)写作高分突破
┃    ┣━━01 写作大纲解析.mp4
┃    ┣━━02 如何拓展长难句(1).mp4
┃    ┣━━03 如何拓展长难句(2).mp4
┃    ┣━━04 如何拓展长难句(3).mp4
┃    ┣━━05小作文:建议信(1).mp4
┃    ┣━━06小作文:建议信(2).mp4
┃    ┣━━07小作文:建议信(3).mp4
┃    ┣━━08小作文:建议信(4).mp4
┃    ┣━━09小作文:推荐信(1).mp4
┃    ┣━━10小作文:推荐信(2).mp4
┃    ┣━━11 小作文:邀请信.mp4
┃    ┣━━12 小作文:介绍信.mp4
┃    ┣━━13 小作文:其他信(1).mp4
┃    ┣━━14 小作文:其他信(2).mp4
┃    ┣━━15 小作文:告示.mp4
┃    ┣━━16 大作文:人生哲理类(1).mp4
┃    ┣━━17 大作文:人生哲理类(2).mp4
┃    ┣━━18 大作文:人生哲理类(3).mp4
┃    ┣━━19 大作文:人生哲理类(4).mp4
┃    ┣━━20 大作文:社会现象类(1).mp4
┃    ┣━━21 大作文:社会现象类(2).mp4
┃    ┣━━22 大作文:社会现象类(3).mp4
┃    ┣━━23 大作文:社会现象类(4).mp4
┃    ┣━━24 大作文:社会现象类(5).mp4
┃    ┣━━25 大作文:社会现象类(6).mp4
┃    ┗━━26 大作文:社会现象类(7).mp4
┣━━2021考研英语(一)决战新题型
┃    ┣━━多项对应题-英二2011真题-加字幕.mp4
┃    ┣━━多项对应题-英二2012真题-加字幕.mp4
┃    ┣━━多项对应题-英二2014真题-加字幕.mp4
┃    ┣━━排序题-英一2010真题-加字幕.mp4
┃    ┣━━排序题-英一2011真题-加字幕.mp4
┃    ┣━━排序题-英一2014真题-加字幕.mp4
┃    ┣━━完形填句题-英一2005真题-加字幕.mp4
┃    ┣━━完形填句题-英一2006真题-加字幕.mp4
┃    ┣━━完形填句题-英一2008真题-加字幕.mp4
┃    ┣━━完形填句题-英一2009真题-加字幕.mp4
┃    ┣━━完形填句题-英一2012真题-加字幕.mp4
┃    ┣━━完形填句题-英一2013真题-加字幕.mp4
┃    ┣━━小标题对应题-英二2013真题-加字幕.mp4
┃    ┣━━小标题对应题-英二2015真题-加字幕.mp4
┃    ┣━━小标题对应题-英二2016真题-加字幕.mp4
┃    ┣━━小标题对应题-英一2016真题-加字幕.mp4
┃    ┣━━英二新题型-大纲综述-加字幕.mp4
┃    ┣━━英一新题型-大纲综述-加字幕.mp4
┃    ┣━━英一新题型-完形填句题1-加字幕.mp4
┃    ┣━━英一新题型-完形填句题2-加字幕.mp4
┃    ┣━━英一新题型-完形填句题3-加字幕.mp4
┃    ┣━━英一新题型-小标题对应题1 英二-加字幕.mp4
┃    ┣━━英一新题型-小标题对应题1-加字幕.mp4
┃    ┗━━英一新题型-小标题对应题2007真题-加字幕.mp4
┣━━2021考研英语 完形填坑
┃    ┣━━完形填空-解题技巧1.mp4
┃    ┣━━完形填空-解题技巧2.mp4
┃    ┣━━完形填空-解题技巧3.mp4
┃    ┣━━完形填空-解题技巧4.mp4
┃    ┣━━完形填空-考查重点.mp4
┃    ┣━━完形填空-英二2013(1).mp4
┃    ┣━━完形填空-英二2013(2).mp4
┃    ┣━━完形填空-英二2013(3).mp4
┃    ┣━━完形填空-英二2014(1).mp4
┃    ┣━━完形填空-英二2014(2).mp4
┃    ┣━━完形填空-英二2014(3).mp4
┃    ┣━━完形填空-英一2006(1).mp4
┃    ┣━━完形填空-英一2006(2).mp4
┃    ┣━━完形填空-英一2007(1).mp4
┃    ┣━━完形填空-英一2007(2).mp4
┃    ┣━━完形填空-英一2007(3).mp4
┃    ┣━━完形填空-英一2014(1).mp4
┃    ┣━━完形填空-英一2014(2).mp4
┃    ┣━━完形填空-英一2014(3).mp4
┃    ┣━━完形填空-英一2016(1).mp4
┃    ┣━━完形填空-英一2016(2).mp4
┃    ┗━━完形填空-英一2016(3).mp4
┣━━2021考研英语 绝杀长难句
┃    ┣━━00绝杀长难句(导读课).mp4
┃    ┣━━01长难句(第一讲).mp4
┃    ┣━━02长难句(第二讲).mp4
┃    ┣━━03长难句(第三讲).mp4
┃    ┣━━04长难句(第四讲).mp4
┃    ┣━━05长难句(第五讲).mp4
┃    ┣━━06长难句(第六讲).mp4
┃    ┣━━07长难句(第七讲).mp4
┃    ┣━━08长难句(第八讲).mp4
┃    ┣━━09长难句(第九讲).mp4
┃    ┗━━10长难句(第十讲).mp4
┗━━2021考研题源外刊精讲赏析
┣━━01.2021题源外刊精讲导学课.mp4
┣━━02精读-视频数字技术是否会使学生变笨(1).mp4
┣━━02精读-视频数字技术是否会使学生变笨(2).mp4
┣━━02精读-视频数字技术是否会使学生变笨(3).mp4
┣━━03精读-视频 英国法院创先例判定希思罗机场扩建计划非法(1).mp4
┣━━03精读-视频 英国法院创先例判定希思罗机场扩建计划非法(2).mp4
┣━━03精读-视频 英国法院创先例判定希思罗机场扩建计划非法(3).mp4
┣━━04精读-视频 科学进步:犯错很重要(1).mp4
┣━━04精读-视频 科学进步:犯错很重要(2).mp4
┣━━04精读-视频 科学进步:犯错很重要(3).mp4
┣━━05精读-视频 应让技术创新服务于人,而非让人适应技术(1).mp4
┣━━05精读-视频 应让技术创新服务于人,而非让人适应技术(2).mp4
┣━━05精读-视频 应让技术创新服务于人,而非让人适应技术(3).mp4
┣━━06精读-视频 FDA的困境及出路(1).mp4
┣━━06精读-视频 FDA的困境及出路(2).mp4
┣━━06精读-视频 FDA的困境及出路(3).mp4
┣━━07精读-视频BBC是不可替代的公共福利(1).mp4
┣━━07精读-视频BBC是不可替代的公共福利(2).mp4
┣━━07精读-视频BBC是不可替代的公共福利(3).mp4
┣━━08精读-视频英国的“网络危害”提案有待完善(1).mp4
┣━━08精读-视频英国的“网络危害”提案有待完善(2).mp4
┣━━08精读-视频英国的“网络危害”提案有待完善(3).mp4
┣━━09精读-视频加州209法案不应被取缔(1).mp4
┣━━09精读-视频加州209法案不应被取缔(2).mp4
┗━━09精读-视频加州209法案不应被取缔(3).mp4


超前学资网 » 【G教在线】2021年考研英语VIP李云团队黄皮书配套密训系列课程

发表评论

提供最优质的资源集合

立即查看 了解详情