【ZG】2021年中石油招聘面试课程

资料说明

该资料为【ZG】2021年中石油招聘面试课程资料。特别说明:资源易和谐,如下载遇链接失效,请联系管理员处理!!

资料目录

2021年中石油面试
┣━━01.国企面试【网申指导】
┃    ┣━━01.网申概况.flv
┃    ┣━━02.网申的准备.mp4
┃    ┣━━03.网申步骤与技巧-01.mp4
┃    ┗━━04.网申步骤与技巧-02.mp4
┣━━02.国企面试【结构化理论】
┃    ┣━━01.01【人际交往】.mp4
┃    ┣━━02.02【人际交往】.mp4
┃    ┣━━03.03【言语理解与表达能力】.mp4
┃    ┣━━04.04【计划组织协调能力】.mp4
┃    ┣━━05.05【应变能力】.mp4
┃    ┣━━06.06【综合分析】.mp4
┃    ┣━━07.07【综合分析】.mp4
┃    ┣━━08.08【岗位匹配性】.mp4
┃    ┗━━09.09【岗位匹配性】.mp4
┣━━03.国企面试【半结构化理论】
┃    ┣━━01.01【第一章半结构化面试介绍第二章了解类问题】.mp4
┃    ┣━━02.02【第二章了解类问题】.mp4
┃    ┣━━03.03【第三章意愿类问题】.mp4
┃    ┣━━04.04【第四章行为类问题】.mp4
┃    ┗━━05.05【第五章专业类问题】.mp4
┣━━04.中石油中石化面试【导学】
┃    ┗━━01.中石油石化导学班.mp4
┣━━05.中石油中石化面试【专项】
┃    ┣━━01.中石油、中石化面试专业专项-01.mp4
┃    ┣━━02.中石油、中石化面试专业专项-02.mp4
┃    ┗━━03.中石油、中石化面试专业专项-03.mp4
┣━━06.国企面试【真题】
┃    ┣━━01.第一场—01.mp4
┃    ┣━━02.第一场—02.mp4
┃    ┣━━03.第一场—03.mp4
┃    ┣━━04.第二场—01.mp4
┃    ┣━━05.第二场—02.mp4
┃    ┣━━06.第二场—03.mp4
┃    ┣━━07.第三场—01.mp4
┃    ┣━━08.第三场—02.mp4
┃    ┣━━09.第三场—03.mp4
┃    ┣━━10.第三场—04.mp4
┃    ┣━━11.第四场—01.mp4
┃    ┣━━12.第四场—02.mp4
┃    ┣━━13.第四场—03.mp4
┃    ┣━━14.第四场—04.mp4
┃    ┣━━第二组.pdf
┃    ┣━━第三组.pdf
┃    ┣━━第四组.pdf
┃    ┗━━第一组.pdf
┗━━07.国企面试【无领导】部分地区不考,官网赠送此课程
┣━━面试-无领导小组讨论-赵杰明-1.mp4
┣━━面试-无领导小组讨论-赵杰明-2.mp4
┣━━面试-无领导小组讨论-赵杰明-3.mp4
┣━━面试-无领导小组讨论-赵杰明-4.mp4
┣━━面试-无领导小组讨论-赵杰明-5.mp4
┣━━面试-无领导小组讨论-赵杰明-6.mp4
┗━━无领导小组讨论-赵杰明讲义.pdf


超前学资网 » 【ZG】2021年中石油招聘面试课程

发表评论

提供最优质的资源集合

立即查看 了解详情