【ZG】2020年军队文职笔试专业课-新闻学

  • 资料说明
  • 该资料为【ZG】2020年军队文职笔试专业课-新闻学资料,资料大小为9.81GB。特别说明:资源易和谐,如下载遇链接失效,请联系管理员处理!!
  • 资料目录

【ZG】2020年军队文职笔试专业课-新闻学
┣━━1.基础综合-传播学原理
┃    ┣━━传播学1.mp4
┃    ┣━━传播学10_.mp4
┃    ┣━━传播学11_.mp4
┃    ┣━━传播学12_.mp4
┃    ┣━━传播学13_.mp4
┃    ┣━━传播学2.mp4
┃    ┣━━传播学3.mp4
┃    ┣━━传播学4.mp4
┃    ┣━━传播学5.mp4
┃    ┣━━传播学6_.mp4
┃    ┣━━传播学7.mp4
┃    ┣━━传播学8_.mp4
┃    ┗━━传播学9_.mp4
┣━━2.基础综合-数字出版
┃    ┣━━数字出版1.mp4
┃    ┣━━数字出版10_.mkv
┃    ┣━━数字出版2_.mkv
┃    ┣━━数字出版3.mp4
┃    ┣━━数字出版4_.mp4
┃    ┣━━数字出版5.mp4
┃    ┣━━数字出版6_.mp4
┃    ┣━━数字出版7.mp4
┃    ┣━━数字出版8_.mkv
┃    ┗━━数字出版9.mkv
┣━━3.基础综合-公共关系学
┃    ┣━━公共关系1.mp4
┃    ┣━━公共关系2_.mp4
┃    ┣━━公共关系3.mp4
┃    ┣━━公共关系4_.mp4
┃    ┣━━公共关系5.mp4
┃    ┣━━公共关系6_.mp4
┃    ┣━━公共关系7_.mkv
┃    ┣━━公共关系8_.mkv
┃    ┗━━公共关系9_.mkv
┣━━4.专业知识-新闻学理论
┃    ┣━━新闻学1.mp4
┃    ┣━━新闻学10_.mkv
┃    ┣━━新闻学11_.mkv
┃    ┣━━新闻学12_.mkv
┃    ┣━━新闻学13_.mkv
┃    ┣━━新闻学14_.mkv
┃    ┣━━新闻学15_.mp4
┃    ┣━━新闻学16_.mp4
┃    ┣━━新闻学17_.mp4
┃    ┣━━新闻学18_.mp4
┃    ┣━━新闻学19_.mp4
┃    ┣━━新闻学2_.mkv
┃    ┣━━新闻学20_.mp4
┃    ┣━━新闻学21_.mp4
┃    ┣━━新闻学22_.mp4
┃    ┣━━新闻学23_.mp4
┃    ┣━━新闻学3_.mkv
┃    ┣━━新闻学4_.mkv
┃    ┣━━新闻学5_.mkv
┃    ┣━━新闻学6_.mkv
┃    ┣━━新闻学7_.mkv
┃    ┣━━新闻学8_.mkv
┃    ┗━━新闻学9_.mkv
┣━━5.专业知识-新闻写作
┃    ┣━━新闻写作1.mp4
┃    ┣━━新闻写作10_.mp4
┃    ┣━━新闻写作11_.mp4
┃    ┣━━新闻写作2_.mkv
┃    ┣━━新闻写作3_.mkv
┃    ┣━━新闻写作4_.mkv
┃    ┣━━新闻写作5_.mkv
┃    ┣━━新闻写作6_.mkv
┃    ┣━━新闻写作7_.mkv
┃    ┣━━新闻写作8_.mp4
┃    ┗━━新闻写作9_.mp4
┣━━6.专业知识-新闻编辑
┃    ┣━━新闻编辑1.mp4
┃    ┣━━新闻编辑2_.mkv
┃    ┣━━新闻编辑3_.mkv
┃    ┣━━新闻编辑4_.mkv
┃    ┣━━新闻编辑5_.mp4
┃    ┣━━新闻编辑6_.mp4
┃    ┗━━新闻编辑7_.mp4
┗━━7.专业知识–新闻摄影
┣━━新闻摄影1_.mkv
┗━━新闻摄影2_.mkv


遇考必胜 » 【ZG】2020年军队文职笔试专业课-新闻学

发表评论

提供最优质的资源集合

立即查看 了解详情