【FB】2021年军队文职招考专业课系统班:会计岗(完)

  • 资料说明
  • 该资料为【FB】2021年军队文职招考专业课系统班:会计岗资料(更完)。特别说明:资源易和谐,如下载遇链接失效,请联系管理员处理!!
  • 资料目录

2021FB文职专业课:会计岗(完)
┣━━【0】会计岗产品说明会
┃    ┗━━会计岗产品说明会.mp4
┣━━【1】理论攻坚(完)
┃    ┣━━1.微观经济学
┃    ┃    ┣━━笔记
┃    ┃    ┃    ┣━━2021.01.26+理论攻坚-微观经济学1+徐小梅+(讲义+笔记)().pdf
┃    ┃    ┃    ┣━━2021.01.27+理论攻坚-微观经济学2+徐小梅+(讲义+笔记)().pdf
┃    ┃    ┃    ┣━━2021.01.28+理论攻坚-微观经济学3+徐小梅+(讲义+笔记)().pdf
┃    ┃    ┃    ┣━━2021.01.29+理论攻坚-微观经济学4+徐小梅+(讲义+笔记)().pdf
┃    ┃    ┃    ┣━━2021.01.30+理论攻坚-微观经济学5+徐小梅+(讲义+笔记)().pdf
┃    ┃    ┃    ┗━━2021.01.31+理论攻坚-微观经济学6+徐小梅+(讲义+笔记)+().pdf
┃    ┃    ┣━━讲义
┃    ┃    ┃    ┗━━理论攻坚-微观经济学1-6讲义.pdf
┃    ┃    ┣━━2021.01.26 理论攻坚-微观经济学1.mp4
┃    ┃    ┣━━2021.01.27 理论攻坚-微观经济学2.mp4
┃    ┃    ┣━━2021.01.28 理论攻坚-微观经济学3.mp4
┃    ┃    ┣━━2021.01.29 理论攻坚-微观经济学4.mp4
┃    ┃    ┣━━2021.01.30 理论攻坚-微观经济学5.mp4
┃    ┃    ┗━━2021.01.31 理论攻坚-微观经济学6.mp4
┃    ┣━━2.宏观经济学
┃    ┃    ┣━━笔记
┃    ┃    ┃    ┣━━2021.02.04+理论攻坚-宏观经济学3+徐小梅+(讲义+笔记)().pdf
┃    ┃    ┃    ┣━━2021.02.05+理论攻坚-宏观经济学4+徐小梅+(讲义+笔记)().pdf
┃    ┃    ┃    ┣━━2021.02.06+理论攻坚-宏观经济1(1)+徐小梅+(讲义+笔记)().pdf
┃    ┃    ┃    ┣━━2021.02.06+理论精讲-宏观经济学5+徐小梅+(讲义+笔记)().pdf
┃    ┃    ┃    ┣━━2021.02.07+理论攻坚-宏观经济1(2)+徐小梅+(讲义+笔记)().pdf
┃    ┃    ┃    ┗━━2021.02.07+理论攻坚-宏观经济学6+徐小梅+(讲义+笔记)().pdf
┃    ┃    ┣━━讲义
┃    ┃    ┃    ┣━━理论攻坚-宏观经济学1-6讲义.pdf
┃    ┃    ┃    ┗━━理论攻坚-宏观经济学1%2B徐小梅.pdf
┃    ┃    ┣━━2021.02.03 理论攻坚-宏观经济学2.mp4
┃    ┃    ┣━━2021.02.04 理论攻坚-宏观经济学3.mp4
┃    ┃    ┣━━2021.02.05 理论攻坚-宏观经济学4.mp4
┃    ┃    ┣━━2021.02.06 理论攻坚-宏观经济学1(1)重讲.mp4
┃    ┃    ┣━━2021.02.06 理论攻坚-宏观经济学5.mp4
┃    ┃    ┣━━2021.02.07 理论攻坚-宏观经济学1(2)重讲.mp4
┃    ┃    ┗━━2021.02.07 理论攻坚-宏观经济学6.mp4
┃    ┣━━3.经济法
┃    ┃    ┣━━笔记
┃    ┃    ┃    ┣━━2021.02.20+理论攻坚-经济法2+古帆+(讲义+笔记)().pdf
┃    ┃    ┃    ┣━━2021.02.20+理论攻坚-经济法3+范蓉蓉+(讲义+笔记)().pdf
┃    ┃    ┃    ┣━━2021.02.21+理论攻坚-经济法4+范蓉蓉+(讲义+笔记)().pdf
┃    ┃    ┃    ┣━━2021.02.21+理论攻坚-经济法5+栾禹瑶+(讲义+笔记)().pdf
┃    ┃    ┃    ┣━━2021.02.22+理论攻坚-经济法6+周肖+(讲义+笔记)().pdf
┃    ┃    ┃    ┣━━2021.02.23+理论攻坚-经济法1+李唯自+(讲义+笔记).pdf
┃    ┃    ┃    ┣━━2021.02.25+理论攻坚-经济法7(1)+周晓丹+(讲义%2B笔记)+(一手).pdf
┃    ┃    ┃    ┗━━2021.02.26+理论攻坚-经济法7(2)+周晓丹+(讲义+笔记).pdf
┃    ┃    ┣━━讲义
┃    ┃    ┃    ┣━━理论攻坚-经济法1-7讲义.pdf
┃    ┃    ┃    ┗━━经济法7:票据法.pdf
┃    ┃    ┣━━2021.02.20 理论攻坚-经济法2.mp4
┃    ┃    ┣━━2021.02.20 理论攻坚-经济法3.mp4
┃    ┃    ┣━━2021.02.21 理论攻坚-经济法4.mp4
┃    ┃    ┣━━2021.02.21 理论攻坚-经济法5.mp4
┃    ┃    ┣━━2021.02.22 理论攻坚-经济法6.mp4
┃    ┃    ┣━━2021.02.23 理论攻坚-经济法1.mp4
┃    ┃    ┣━━2021.02.25 理论攻坚-经济法7(1).mp4
┃    ┃    ┗━━2021.02.26 理论攻坚-经济法7(2).mp4
┃    ┣━━4.会计学
┃    ┃    ┣━━笔记
┃    ┃    ┃    ┣━━2021.02.24+理论攻坚-会计学1+王鹏程(讲义%2B笔记)(一手).pdf
┃    ┃    ┃    ┣━━2021.02.25+理论攻坚-会计学2+王鹏程+(讲义%2B笔记)(一手)+.pdf
┃    ┃    ┃    ┣━━2021.02.27+理论攻坚-会计学3+王鹏程+(讲义+笔记).pdf
┃    ┃    ┃    ┣━━2021.02.27+理论攻坚-会计学4+王鹏程+(讲义+笔记).pdf
┃    ┃    ┃    ┣━━2021.02.28+理论攻坚-会计学5+毛璐璐+(讲义+笔记).pdf
┃    ┃    ┃    ┣━━2021.02.28+理论攻坚-会计学6+毛璐璐+(讲义+笔记)+.pdf
┃    ┃    ┃    ┣━━2021.03.01+理论攻坚-会计学7+毛璐璐+(讲义+笔记).pdf
┃    ┃    ┃    ┣━━2021.03.02+理论攻坚-会计学8+毛璐璐+(讲义+笔记).pdf
┃    ┃    ┃    ┣━━2021.03.03+理论攻坚-会计学9+毛璐璐+(讲义%2B笔记)(一手).pdf
┃    ┃    ┃    ┗━━2021.03.04+理论攻坚-会计学10+毛璐璐+(讲义%2B笔记)+(一手).pdf
┃    ┃    ┣━━讲义
┃    ┃    ┃    ┗━━理论攻坚-会计学1-10讲义.pdf
┃    ┃    ┣━━2021.02.24 理论攻坚-会计学1.mp4
┃    ┃    ┣━━2021.02.25 理论攻坚-会计学2.mp4
┃    ┃    ┣━━2021.02.27 理论攻坚-会计学3.mp4
┃    ┃    ┣━━2021.02.27 理论攻坚-会计学4.mp4
┃    ┃    ┣━━2021.03.04 理论攻坚-会计学10.mp4
┃    ┃    ┣━━2021.02.28 理论攻坚-会计学6.mp4
┃    ┃    ┣━━2021.03.01 理论攻坚-会计学7.mp4
┃    ┃    ┣━━2021.03.02 理论攻坚-会计学8.mp4
┃    ┃    ┣━━2021.03.03 理论攻坚-会计学9.mp4
┃    ┃    ┗━━2021.02.28 理论攻坚-会计学5.mp4
┃    ┗━━5.财务管理学(8节全)
┃          ┣━━笔记
┃          ┃    ┣━━2021.03.05+理论攻坚-财务管理学1+刘明姣(讲义%2B笔记)(一手).pdf
┃          ┃    ┣━━2021.03.06+理论攻坚-财务管理学2+刘明姣+(讲义+笔记).pdf
┃          ┃    ┣━━2021.03.06+理论攻坚-财务管理学3+刘明姣+(讲义+笔记).pdf
┃          ┃    ┣━━2021.03.07+理论攻坚-财务管理学4++刘明姣+(讲义+笔记).pdf
┃          ┃    ┣━━2021.03.07+理论攻坚-财务管理学5+刘明姣+(讲义+笔记).pdf
┃          ┃    ┣━━2021.03.08+理论攻坚-财务管理学6+刘明姣+(讲义+笔记).pdf
┃          ┃    ┣━━2021.03.09+理论攻坚-财务管理学7+刘明姣+(讲义+笔记).pdf
┃          ┃    ┗━━2021.03.10+理论攻坚-财务管理学8+刘明姣+(讲义%2B笔记)(一手).pdf
┃          ┣━━讲义
┃          ┃    ┗━━理论攻坚-财务管理学1-8讲义.pdf
┃          ┣━━2021.03.05 理论攻坚-财务管理学1.mp4
┃          ┣━━2021.03.06 理论攻坚-财务管理学2.mp4
┃          ┣━━2021.03.06 理论攻坚-财务管理学3 上.mp4
┃          ┣━━2021.03.06 理论攻坚-财务管理学3 下.mp4
┃          ┣━━2021.03.10 理论攻坚-财务管理学8.mp4
┃          ┣━━2021.03.07 理论攻坚-财务管理学5.mp4
┃          ┣━━2021.03.08 理论攻坚-财务管理学6 上.mp4
┃          ┣━━2021.03.08 理论攻坚-财务管理学6 下.mp4
┃          ┣━━2021.03.09 理论攻坚-财务管理学7.mp4
┃          ┗━━2021.03.07 理论攻坚-财务管理学4.mp4
┗━━【2】套卷精讲
┣━━笔记
┃    ┣━━2021.03.11+套卷精讲-财务管理学1+刘明姣+(讲义%2B笔记)+(2021军队文职招考系统班:会计岗).pdf
┃    ┣━━2021.03.11+套卷精讲-会计学1+毛璐璐+(讲义%2B笔记)(2021军队文职招考系统班:会计岗).pdf
┃    ┗━━2021.03.12+地理国情+李頔+(讲义%2B笔记)(2021广东省考常识刷题提分班).pdf
┣━━讲义
┃    ┣━━会计岗·精选套卷1-+题本.pdf
┃    ┗━━会计岗·精选套卷2-+题本.pdf
┣━━2021.03.08 套卷精讲-经济法2.mp4
┣━━2021.03.09 套卷精讲-经济法1.mp4
┣━━2021.03.11 套卷精讲-财务管理学1.mp4
┣━━2021.03.11 套卷精讲-会计学1.mp4
┣━━2021.03.11 套卷精讲-经济学1.mp4
┣━━2021.03.12 套卷精讲-财务管理学2.mp4
┣━━2021.03.12 套卷精讲-会计学2.mp4
┗━━2021.03.12 套卷精讲-经济学2.mp4


遇考必胜 » 【FB】2021年军队文职招考专业课系统班:会计岗(完)

发表评论

提供最优质的资源集合

立即查看 了解详情