【BH】2020年公务员省考系统班(基础+强化)

资料说明

该资料为【BH】2020年公务员省考系统班(基础+强化)资料,资料大小873.88MB。特别说明:资源易和谐,如下载遇链接失效,请联系管理员处理!!

资料目录

【BH】2020年公务员省考系统班(基础+强化)
┣━━常识
┃    ┣━━常识第1讲.mp4
┃    ┣━━常识第2讲.mp4
┃    ┣━━常识第3讲.mp4
┃    ┣━━常识第4讲.mp4
┃    ┣━━常识第5讲.mp4
┃    ┣━━常识第6讲.mp4
┃    ┣━━常识第7讲(1).mp4
┃    ┣━━常识第7讲(2).mp4
┃    ┣━━常识第8讲.mp4
┃    ┗━━常识判断第2讲40分钟后.mp4
┣━━判断推理
┃    ┣━━定义 类比第4讲.mp4
┃    ┣━━定义类比第3讲.mp4
┃    ┣━━类比 定义 推理第1讲.mp4
┃    ┣━━类比 定义 推理第2讲.mp4
┃    ┣━━逻辑判断第1讲.mp4
┃    ┣━━逻辑判断第2讲.mp4
┃    ┣━━逻辑判断第3讲.mp4
┃    ┣━━图形推理第1讲.mp4
┃    ┣━━图形推理第2讲.mp4
┃    ┣━━图形推理第3讲.mp4
┃    ┗━━图形推理第4讲.mp4
┣━━申论
┃    ┣━━申论基础第10讲.mp4
┃    ┣━━申论基础第11讲.mp4
┃    ┣━━申论基础第12讲.mp4
┃    ┣━━申论基础第1讲.mp4
┃    ┣━━申论基础第2讲.mp4
┃    ┣━━申论基础第3讲.mp4
┃    ┣━━申论基础第4讲.mp4
┃    ┣━━申论基础第5讲.mp4
┃    ┣━━申论基础第6讲.mp4
┃    ┣━━申论基础第7讲.mp4
┃    ┣━━申论基础第8讲.mp4
┃    ┗━━申论基础第9讲.mp4
┣━━数量
┃    ┣━━理论精讲 数量关系.pdf
┃    ┣━━数量第10讲.mp4
┃    ┣━━数量第11讲.mp4
┃    ┣━━数量第12讲.mp4
┃    ┣━━数量第13讲.mp4
┃    ┣━━数量第1讲.mp4
┃    ┣━━数量第2讲.mp4
┃    ┣━━数量第3讲.mp4
┃    ┣━━数量第4讲.mp4
┃    ┣━━数量第5讲.mp4
┃    ┣━━数量第6讲.mp4
┃    ┣━━数量第7讲mp4.mp4
┃    ┣━━数量第8讲.mp4
┃    ┗━━数量第9讲.mp4
┣━━言语理解
┃    ┣━━言语第4讲(1).mp4
┃    ┣━━言语第4讲(2).mp4
┃    ┣━━言语理解第01讲.mp4
┃    ┣━━言语理解第02讲.mp4
┃    ┣━━言语理解第3讲.mp4
┃    ┣━━言语理解第8讲.mp4
┃    ┣━━言语理解与表达第5讲.mp4
┃    ┣━━言语理解与表达第6讲.mp4
┃    ┗━━言语理解与表达第7讲.mp4
┗━━资料分析
┣━━理论精讲 资料分析.pdf
┣━━资料分析第1讲.mp4
┣━━资料分析第1讲1.mp4
┣━━资料分析第2讲.mp4
┣━━资料分析第2讲2.mp4
┣━━资料分析第3讲.mp4
┣━━资料分析第4讲.mp4
┣━━资料分析第5讲.mp4
┗━━资料分析第6讲.mp4


遇考必胜 » 【BH】2020年公务员省考系统班(基础+强化)

发表评论

提供最优质的资源集合

立即查看 了解详情